Home     People Papers Apparatuses contact us
    

Prof. Gencai Chen

Vice Dean, Professor
College of Computer Science, Zhejiang University,
Hangzhou 310027, P.R. China
TEL: (+86)-571-87953052
Email: chengc@zju.edu.cn

Prof. Gencai Chen graduated from Physics Department, Hangzhou University, Hangzhou, P.R. China, in 1973. After that he became faculty member of the Physics Department, Hangzhou University. He studied in the Computer Department of State University of New York at Buffalo from 1987 to 1988. He used to be the chairman of the Computer Science Department of Hangzhou University, the vice dean of the Information Science and Engineering College of Zhejiang University, and vice dean of the Computer Science and Technology College of Zhejiang University. His research interests include data management, data-mining, AI, groupware, and computer supported cooperative work.

   
Associate Prof. Ling Chen
Ling Chen received his B.S. and Ph.D. degrees in computer science from Zhejiang University in Jun. 1999 and Mar. 2004, respectively. He joined Zhejiang University in 2004. Currently, he is an associate professor of computer science. From Jan. 2006 to Jul. 2007, he was a research fellow in The University of Nottingham, UK. His research interests include ubiquitous computing, HCI, data management, data-mining, distributed computing, AI, and pattern recognition.

Lecturer:

Xianta Jiang,Chengwei Yao

Ph.D. candidate:

Liwen WangJing GuoWei ShaoZhenxing XuAlin FanMemon ImranMiaomiao DongLiangying PengLe JiangXing TangHongyu ShiDandan LvDonghui Chen

Master candidate:

Junkai WangWeidong GuBaoli HanYan LinXiaojie WuYuankai Ying,Likang Tang,Yifang DingXiaoze LiuMingrui Han,Menghan Wu,Heqing Huang,Xiaoxue Tian,Hanyu Long

Visiting Scholars:

Jie Sun,Kim-Thae-Su,Xiaohan Ye,Xiaoling Xu

Lab Picture 1
Lab Picture 2
Lab Picture 3
Lab Picture 4
Lab Picture 5